กองตรวจสอบอากร
Post-Clearance Audit Division
 

อำนาจหน้าที่กองตรวจสอบอากร

อำนาจหน้าที่กองตรวจสอบอากร

        ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ.2562 กำหนดให้กองตรวจสอบอากร มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้

(1) กำหนดแนวทางหรือมาตรการด้านการตรวจสอบการจัดเก็บอากรและสิทธิประโยชน์ทางอากร

(2) จัดเก็บและตรวจสอบเอกสารหลังผ่านพิธีการศุลกากร เพื่อทักท้วงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการกำหนดราคาศุลกากร การจัดเก็บอากร การยกเว้นอากร การคืนหรือลดหย่อน ค่าอากร ค่าธรรมเนียม และเงินอื่น ๆ

(3) ตรวจสอบพิกัดอัตราศุลกากร และการขอรับสิทธิประโยชน์ทางอากรให้ครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบพิธีการนำของเข้าและส่งของออก

(4) ตรวจสอบบันทึกบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำของเข้าหรือส่งของออก ณ ที่ทำการ ของผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออก หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปราบปรามการฉ้อฉลทางการค้า

(5) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลด้านศุลกากรของกรม เกี่ยวกับการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และกฎหมายเกี่ยวกับการนำของเข้าและส่งของออก และการให้สิทธิประโยชน์ทางอากร

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 16 มีนาคม 2563 10:06:27
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองตรวจสอบอากร
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6, 7, 8
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7124, 0-2667-6680

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองตรวจสอบอากร - กรมศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2020 กองตรวจสอบอากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ