กองตรวจสอบอากร
Post-Clearance Audit Division
 

ประวัติกองตรวจสอบอากร

ประวัติกองตรวจสอบอากร

ในอดีตงานตรวจสอบหลังการตรวจปล่อยอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักสืบสวนและปราบปราม โดยมีหน่วยงานย่อยที่เรียกว่า "ส่วนตรวจสอบหลังการตรวจปล่อยทำหน้าที่ในการทบทวนข้อมูลการผ่านพิธีการศุลกากรและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและการส่งออก เพื่อที่จะเรียกให้ผู้นำเข้า/ผู้ส่งออกมาให้ถ้อยคำหรือชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หลักฐาน หรือข้อมูลที่จำเป็นอื่น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย

อย่างไรก็ตาม จากสภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน กรมศุลกากรไทยต้องเผชิญกับปริมาณการค้าระหว่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ทรัพยากรของกรมฯ ในการดำเนินงานกลับมีอย่างจำกัด นอกจากนี้ยังมีความคาดหวังมากขึ้นจากผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินพิธีการศุลกากรที่รวดเร็วขึ้น ในทำนองเดียวกันกรมศุลกากรไทยก็ถูกคาดหวังทั้งจากรัฐบาลและภาคเอกชนในการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการค้า ในขณะที่มีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในสินค้าที่มีการนำเข้า ส่งออก และผ่านแดน

ดังนั้น เพื่อที่ให้มีระบบการจัดการที่ดีระหว่างการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการควบคุมทางศุลกากรและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้เสียเกิดความมั่นใจ ในปี พ.ศ. 2545 กระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวงการคลังจัดตั้ง "สำนักตรวจสอบอากร" ขึ้นในกรมศุลกากร โดยมีอำนาจหน้าที่แยกออกจากงานทบทวนหลังการตรวจปล่อย สำนักตรวจสอบอากรมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย ณ สถานประกอบการ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากรและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ในปี พ.ศ. 2562 กระทรวงการคลังได้มีการออกกฎกระทรวงการคลังแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562 เพื่อกำหนดโครงสร้างจัดแบ่งงานภายในกรมศุลกากรใหม่ โดย "สำนักตรวจสอบอากร" ได้มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น "กองตรวจสอบอากร" ดังเช่นในปัจจุบัน

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 20 มีนาคม 2563 15:32:23
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองตรวจสอบอากร
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6, 7, 8
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7124, 0-2667-6680

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองตรวจสอบอากร - กรมศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2020 กองตรวจสอบอากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ